EMD SD 45 Santa Fe n°5418

EMD SD 45 Santa Fe n°5418